Bijsluiter


WAT U MOET WETEN VOORDAT U SILDENAFIL en VARDENAFIL GEBRUIKT
Lees deze hele bijsluiter Sildenafil goed door voordat u Sildenafil gebruikt!

Gebruik Sildenafil/kamagra/cenforce EN vardenafil niet als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combinatie een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts als u deze geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van Sildenafil – als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa) als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Wees extra voorzichtig met Sildenafil / Kamagra / Cenforce / Vardenafil
als u sikkelcelanemie (een afwijki ng van de rode bloedcellen), leukemie bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) heeft als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie

als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).

als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce en neem direct contact op met uw arts. U dient Sildenafil niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen en adolescenten
Sildenafil/ Kamagra / Cenforce / Vardenafil mag niet worden gegeven aan personen jonger dan 18 jaar. Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen Vertel het uw arts als u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sildenafil/ Kamagra / Cenforce tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u de zorgverlener die u behandelt te vertellen dat u Sildenafil/ Kamagra / Cenforce gebruikt heeft en wanneer u dat deed.

Gebruik Sildenafil/ Kamagra / Cenforce niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

U dient geen Sildenafil/ Kamagra / Cenforce te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker altijd als u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”).

U dient geen Sildenafil/ Kamagra / Cenforce te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk. Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis.

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Sildenafil met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil . Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering Sildenafil voorschrijven.

Gebruik van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce / Vardenafil met voedsel en drank
Sildenafil/ Kamagra / Cenforce kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het langer kan duren voordat Sildenafil/ Kamagra / Cenforce gaat werken indien u het inneemt met een zware maaltijd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drink en voordat u Sildenafil / Kamagra / Cenforce inneemt.
Zwangerschap en borstvoeding

Sildenafil/ Kamagra / Cenforce is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sildenafil kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Sildenafil reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen.
HOE WORDT SILDENAFIL/ KAMAGRA / CENFORCE/ VARDENAFIL GEBRUIKT
Volg bij inname van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke startdosering is 100 mg. U dient niet vaker dan éénmaal per dag Sildenafil in te nemen. U neemt Sildenafil / Kamagra / Cenforce in ongeveer één uur voordat u van plan bent seks te hebben. Slik de tablet zonder te kauwen door met een glas water. Als u de indruk heeft dat de werking van Sildenafil te sterk of te zwak is,overleg dan met uw arts of apotheker. Sildenafil helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Sildenafil/ Kamagra / Cenforce gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafil/ Kamagra / Cenforce begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Wanneer Sildenafil / Kamagra / Cenforce niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Wat u moet doen als u meer van Sildenafil / Kamagra / Cenforce / Vardenafil heeft ingenomen dan u zou mogen
U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen van sildenafil boven 200 mg geven geen toename van de werking en vardenafil maximaal 60mg. U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Sildenafil / Kamagra / Cenforce / Vardenafil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van Sildenafil/ Kamagra / Cenforce zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.

Indien u pijn op de borst heeft tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:
– Ga in een halfzittende positie zitten en probeer te ontspannen
– Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst, erectiemiddelen bevatten namelijk al een hoog gehalte van nitraten.
– Neem onmiddellijk contact op met uw arts.
Alle geneesmiddelen waaronder Sildenafil / Kamagra / Cenforce kunnen allergische reacties veroorzaken.

U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts als u een van de volgende symptomen waarneemt na het innemen van Sildenafil of Vardenafil:
plotselinge fluitende ademhaling, moeilijk ademen of duizeligheid, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel. Langdurige en soms pijnlijke erecties zijn gemeld na het innemen van Sildenafil. Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Indien u een plotselinge vermindering of verlies van uw gezichtsvermogen waarneemt, stop dan met het gebruik van Sildenafil en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden) zijn hoofdpijn of een volle / verstopte neus.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten optreden) zijn: blozen, een lichte stoornis in de spijsvertering, effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het zien van kleuren, gevoeligheid voorlicht, wazig zien of verminderde gezichtsscherpte ), een verstopte neus en duizeligheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten optreden)zijn: braken, huiduitslag, bloeding achter in het oog, oogirritatie, bloeddoorlopen ogen/rode ogen, oogpijn, dubbelzien, abnormaal gevoel in het oog, onregelmatige of snelle hartslag, spierpijn, slaperig voelen, verminderde tastzin, draaierigheid, oorsuizen, misselijkheid, droge mond, pijn op de borst en zich moe voelen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten optreden) zijn: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, bloedneus en plotselinge vermindering of verlies van gehoor.

Andere bijwerkingen die na het op de markt brengen zijn gerapporteerd, zijn: bonkende hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden al eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van Sildenafil / Kamagra / Cenforce.

Er zijn ook gevallen van stuiptrekkingen of toevallen en huidreacties (gekenmerkt door: huiduitslag, blaren, huidschilfering en pijn) gemeld waarbij onmiddelijk medische zorg vereist is.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

HOE BEWAART U SILDENAFIL/ KAMAGRA / CENFORCE
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruik Sildenafil niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Kamagra 4all is dé officiële importeur van o.a. Kamagra van Ajanta Pharma en Cenforce van Centurion Laboratories uit India.Bij ons bestelt u de originele Sildenafil ( Kamagra en Cenforce ), Tadalafil (Vidalista ), Dapoxetine en Vardenafil ( Vilitra / Valif ) houdende producten.

X